ගැන අප

 • Ningbo Inno Technology Co., Ltd. is a safety electronic manufacturer focusing on designing and producing all kinds of Security Products.

   

  Inno is established in the year of 2008 and located in Ningbo city the best developing manufacture area in China. Inno owns about 100 professional employees to contribute themselves to customers’ satisfaction.

   

  Inno current products are PIR Motion Alarm, Burglar Alarm, Door Alarm, Window Alarm,  Personal Alarm, Water Leak Alarm, Alarm Lock, Dummy Camera etc.

 • ගුණාත්මක

  ගුණාත්මක

  හැම විටම මුල් තැන දී ගුණාත්මක නැරැඹීමේ හා දැඩි සෑම ක්රියාවලිය, එම නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක අධීක්ෂණය.
 • සහතිකය

  සහතිකය

  Our company passed the BSCI audit in 2015 which impels us to produce products and control quality in a higher standard.
 • නිෂ්පාදක

  නිෂ්පාදක

  Professional manufacturer of security products nearly 10 years. Inno products perform ABSOLUTELY reliably and safely.

නව පැමිණීම්

විශේෂාංගය නිෂ්පාදන

NOW පරීක්ෂණයක්
 • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා ස්ටාර්